Regulamin

I.  DEFINICJE         

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

TWÓRZMY.PL – należy przez to rozumieć serwis internetowy zarejestrowany w ramach domeny tworzmy.pl, którego jedynym właścicielem, a także administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mają możliwość z odpłatnego korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę. Którymi w szczególności są: usługa założenia konta, możliwość dokonania zamówienia dostępu, jak również korzystania z materiałów oferowanych przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego TWÓRZMY.PL

Usługodawca – Małgorzata Salwach prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Przetwórnia Wspomnień Małgorzata Salwach zarejestrowaną pod adresem ul. Południowa 17 32-010 Baranówka, posiadającą NIP 944-207-04-33.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w ramach serwisu internetowego TWÓRZMY.PL

Materiały – wszelkie treści (w szczególności cyfrowe, audiowizualne, tekstowe, graficzne) dostępne odpłatnie w ramach serwisu TWÓRZMY.PL, powstałe na skutek działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych zwanych dalej materiałami, w ramach działania serwisu internetowego TWÓRZMY.PL

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną

Rejestracja – proces polegający na założeniu konta Użytkownika w serwisie internetowym TWÓRZMY.PL

Konto użytkownika – przydzielona indywidualnie danemu Użytkownikowi część serwisu internetowego, która umożliwia dokonywanie działań określonych w ramach usługi zamówionej przez użytkownika

II.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy TWORZMY.PL jest prowadzony przez firmę Przetwórnia Wspomnień Małgorzata Salwach zarejestrowaną pod adresem ul. Południowa 17 32-010 Baranówka, posiadającą NIP 944-207-04-33.7.

1.Niniejszy regulamin dostępny jest w sposób nieograniczony i nieodpłatny na stronie https://www.tworzmy.pl/index.php/regulamin

2. Właścicielem wszelkich praw do serwisu internetowego TWÓRZMY.PL  (w tym do praw autorskich, logotypu, domeny) jest Małgorzata Salwach, a korzystanie z nich może następować tylko i wyłącznie w sposób zgodny z prawem i określony w regulaminie.

3. Dostęp do serwisu internetowego TWÓRZMY.PL  jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Jednakże materiały zamieszczone na TWÓRZMY.PL dostosowane są również dla osób małoletnich, dlatego Usługodawca dopuszcza możliwość korzystania z treści zawartych na TWÓRZMY.PL przez osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą pełnoletniego opiekuna.

4. Zawartość serwisu TWÓRZMY.PL podlega ochronie prawnej, a jego zawartość nie może być kopiowana i powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

III.   Warunki korzystania z serwisu internetowego TWÓRZMY.PL

 1. Poniższy regulamin stanowi regulamin,  o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przez rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownik powinien zapoznać się z treścią poniższego regulaminu. Użytkownik w chwili rejestracji konta w ramach serwisu TWÓRZMY.PL potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 3. Uzyskanie dostępu do Materiałów jest zawsze odpłatny, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika po dokonaniu wcześniejszej rejestracji, a co za tym idzie utworzenie konta użytkownika.
 4. Usługa świadczona przez serwis internetowy TWÓRZMY.PL dostępna jest dla użytkowników 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oferowanych usług (aktualny cennik usług dostępny jest na stronie głównej https://www.tworzmy.pl/index.php/sklep) oraz zasad świadczenia usług, o czym poinformuje Użytkownika na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 6. Umowa o świadczeniu usług zawarta jest w oparciu o zamówienie użytkownika na czas określony w zamówieniu.
 7. Usługodawca w ramach serwisu internetowego TWÓRZMY.PL umożliwia użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie usług. W szczególności do nieodpłatnej możliwości utworzenia konta, oraz odpłatnej możliwości korzystania z materiałów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Możliwość korzystania z usług odpłatnych odbywa się na podstawie złożonego przez Użytkownika zamówienia, niezwłocznie po zaksięgowaniu środków po opłaceniu zamówienia.
 8. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane w zamówieniu przez Usługodawcę lub poprzez wskazanego przez Usługodawcę operatora płatności.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, jak również konta użytkownika serwisu TWÓRZMY.PL
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu TWÓRZMY.PL jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca po złożeniu zamówienia przesyła na adres mailowy użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez użytkownika zawarta zostaje umowa. Czas trwania i warunki umowy są określone każdorazowo w zamówieniu. Usługa jest płatna każdorazowo z góry.
 11. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy (wzór odstąpienia od umowy znajduje się na końcu Regulaminu) do 14 dni od jej zawarcia.
 12. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z dostępnych materiałów wyłącznie na swój użytek. Wszelkie działania komercyjne możliwe są tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od Usługodawcy.
 13. Użytkownik zobowiązany jest również chronić swoje dane do logowania do Konta użytkownika.
 14. Do zawarcia umowy niezbędne jest aby użytkownik posiadał urządzenie umożliwiające dostęp do internetu, dostęp do przeglądarki internetowej (najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies oraz JAVA script) oraz do indywidualnej skrzynki e-mail.
 15. Zabronione jest użytkowanie serwisu TWÓRZMY.PL w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest również do niestosowania urządzeń oraz oprogramowania mogących zakłócić pracę serwisu internetowego.
 16. Usługodawca udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z serwisu internetowego TWÓRZMY.PL na czas trwania umowy.
 17. Użytkownik w każdym momencie może zawnioskować o usunięcie swojego konta użytkownika oraz wszelkich danych osobowych, a usługodawca po otrzymaniu wyraźnej prośby ze strony użytkownika usunie je z serwisu internetowego. Usunięcie konta nie jest równoznaczne ze zwrotem poniesionych środków. Warunki odstąpienia od umowy zostały szczegółowo opisane w punkcie 11.

IV Newsletter i dedykowana grupa na Facebook

 1. W ramach realizacji usługi Usługodawca może korzystać z komunikacji droga mailową na adres podany przez użytkownika w czasie rejestracji konta. W szczególności usługodawca może informować użytkownika o:

– nowych materiałach dostępnych w serwisie internetowym www.tworzmy.pl

– szczególnych ofertach, które dostępne są tylko dla użytkowników serwisu

– specjalnych wydarzeniach dedykowanych dla użytkowników

2. Użytkownik może dołączyć do specjalnej, dedykowanej tylko i wyłącznie użytkownikom serwisu TWÓRZMY.PL grupie na Facebooku. Adres grupy zostanie przesłany użytkownikowi na adres mailowy po złożeniu zamówienia. Dołączenie do grupy jest całkowicie dobrowolne, i następuje po otrzymaniu prośby ze strony użytkownika za pośrednictwem Facebook. Udział w tej grupie jest dostępny na zasadach określonych przez Facebook.

V Kontakt z usługodawcą

 1. Kontakt z usługodawcą możliwy jest drogą mailową na adres kontakt@tworzmy.pl

VI Dane osobowe

 1. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego TWÓRZMY.PL.
 2. Użytkownik może znaleźć wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym informacje o przysługujących użytkownikowi prawach) w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://tworzmy.pl/index.php/privacy-politycy

VII Reklamacje

 1. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że Usługodawca nie realizuje usług w sposób zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, ma prawo złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o niezwłoczne powiadomienie usługodawcy o istniejących uchybieniach. Użytkownik może to zrobić drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@tworzmy.pl , tak, aby umożliwić Usługodawcy ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także oczekiwania związane z powstałymi uchybieniami.
 3. W przypadku braku danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Serwis internetowy TWÓRZMY.PL udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uznaje się ją za uwzględnioną.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia tego regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczania jakichkolwiek praw użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady te dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/
 3. Użytkownik ma również możliwość złożenia skargi na pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
 4. Użytkownik ma również prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez korzystania z sądownictwa polubownego.
 5. Powyższy regulamin może podlegać zmianom w przypadku gdy zmianie ulegnie obowiązujące  prawo lub warunki świadczenia usług.
 6. Serwis internetowy TWÓRZMY.PL każdorazowo informuje o zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://tworzmy.pl/index.php/regulamin oraz poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres użytkownika.
 7. Nowe postanowienia w Regulaminie mają zastosowanie do usług zamówionych po dniu ich wejścia w życie.
 8. Serwis internetowy TWÓRZMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi, powstałych w wyniku okoliczności, którym Usługodawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć. W szczególności problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej, jakości łączy internetowych, lub okoliczności wywołanych przez zdarzenia losowe, lub spowodowanych przez siłę wyższą, z tytułu awarii sprzętów lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od TWÓRZMY.PL.
 9. Załącznikiem do powyższego regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 10. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2022 r.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i Nazwisko użytkownika /nazwa, pełny adres pocztowy, adres e-mail

Do:

Przetwórnia Wspomnień Małgorzata Salwach

ul. Południowa 17 32-010 Baranówka

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/a  …………………  niniejszym, odstępuję od umowy o świadczenie usług  zawartej w dniu…………………………………………………………………………………….

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Shopping Cart